Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a PARA-MIS Kft. mint Szolgáltató által a https://www.para-mis.hu/
oldalon (a továbbiakban: Holnap) alkalmazott Űrlap kitöltőinek személyes adataival kapcsolatos tájékoztatását.
A tájékoztató a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet alapján készült.
Elérhetőségeink:
Székhely: 3527 Miskolc, Fonoda utca 22.
Telephely: 3527 Miskolc, Fonoda utca 22.
E-mail cím: titkarsag@para-mis.hu
Az adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

1.1. Szolgáltatás használatával kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre
A weboldalunkon lehetőség van Űrlap kitöltésével ajánlatot kérni tőlünk. Az Űrlap kitöltését követően a kérés megjelenik rendszerünkben, amit mi a lehetőségekhez képest leghamarabb
megválaszolunk. Elképzelhető, hogy az ajánlatkéréssel kapcsolatban további információkat kérünk Öntől.
Az Űrlapon az alábbi adatokat kell megadni:
– név
– e-mail cím
Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti az Ön hozzájárulása, amit
az Űrlap kitöltésével és elküldésével ad meg számunkra. Adatkezelés időtartama
Az adatokat a megrendelés ajánlatkérés kezeléséig, megválaszolásáig kezeljük.

2. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név:

3. Cookie adatkezelés

A Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhetünk el. A cookie-k
(sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Honlap, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).
A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik)
kikapcsolásával a Honlap üzemeltetője nem tudja garantálni a Honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Honlap teljes körű használatát. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie-k (sütik) kerüljenek elhelyezésre.
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.
A sütik általános feladatai:
-információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
– megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
– megkönnyítik a weboldal használatát;
– minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban
elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.)
többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön
a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:
– Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
– Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-
szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése
– Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
– Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-
browser-history
– Opera: https://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

4. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
– személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
– helyesbítéshez való jog,
– adatkezelés korlátozása,
– törléshez való jog,
– hordozhatósághoz való jog,
– hozzájárulás visszavonási joga.
Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel
szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására
lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről),
valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.
Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott
adatokat rendszereinkből töröljük.
A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:
– a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
– a következő információkról tájékoztassuk:
– az adatkezelés céljai;
– az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
– információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel
a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges,
ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
– az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
– ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető
információ;

– az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére
irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a
tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben
juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az
adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.
Helyesbítéshez való jog Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan
személyes adatokat.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
– már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.
Törléshez – elfeledtetéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

– Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert;
– a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely
fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy
Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk
nyilvánosságra.
A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
– a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
– a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti
kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a
számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
– jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé
követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz
intézése van folyamatban).
Hordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes
hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott
adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit .xml, .JSON, vagy .csv formátumban
bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat
ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.
Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést,
vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése
érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását
kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

5. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és
technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az
adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.
Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő
incidensekről tájékoztatjuk Önt.
Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további
adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés
céljáról és az alábbi információkról:
– a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az
időtartam meghatározásának szempontjairól;
– azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló
adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson,
vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz
való jog biztosítását;
– hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor
visszavonhatja,
– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen
alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes
adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az
adatszolgáltatás elmaradása;
– az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást
is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan
érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen
várható következményekkel bír.
Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.
Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019.04. 25. napjától érvényes.